Вие сте тука:Home > Новости > Проект за изработка на студија за изготвување на енергетски ефикасни мерки во јавни згради во општините во Косово

Проект за изработка на студија за изготвување на енергетски ефикасни мерки во јавни згради во општините во Косово

BPSBAR E.C.E. како член на АЛАнет Глобал Конзорциумот го имплементира проектот за изработка на студија за изготвување на енергетски ефикасни мерки во јавни згради во општините во Косово. Главна цел на проектот е да се подобри енергетската ефикасност и употребата на обновливи извори на енергија кои ќе ги намалат штетните ефекти врз животната средина. Прокетот се очекува да трае 5 месеци до Август, 2011.

Посебна цел на студијата е да се идентификуваат одреден број на јавни установи и да се продолжи со детална енергетска ревизија за секоја од установите, да се предложат мерки за енергетска ефикасност за сите избрани згради со препораки и трошоци, кои ќе послужат како основа за останатите договорни обврски при подготвувањето на тендерска документација за отпочнување на договор за работи за имплементација на утврдените мерки за енергетска ефикасност.