Вие сте тука:Home > Новости

Новости

Управување со цврст отпад во Полошки регион, Фаза I

SWMPБАР Е.Ц.Е. заедно со водечкиот партнер INFRASTRUKTUR & UMWELT Professor Böhm und Partner извршува услуги за управување со цврст отпад во Полошкиот регион, фаза I, Проект финансиран од SECO. Проектот започна на 09.2018 година и се планира да заврши до крајот на 12.2022 година.

Проќитајте повеќе...

Основен проект за Градски стадион во Штип

BCPБАР Е.Ц.Е. изврши услуги за изработа на Основен проект за реконструкција на Градскиот стадион во Штип.

Прочитајте повеќе...

Подготовка на документи за проценка на проект

PADБАР Е.Ц.Е. изврши услуги за техничка помош на единицата за имплементација на Проектот во рамките на Министерството за финансии и неколку општини во подготовка на потребната документација за спроведување на под-проекти преку подготовка на социјална, техничка, проценка на животната средина , економска и финансиска проценка на различни под-проекти.

Прочитајте повеќе...

Ex-ante и ex-post истражување на придобивките и оценка на влијанието

PADБАР Е.Ц.Е. успешно го имплементираше проектот за подготовка на Ex-ante и ex-post истражување на придобивките и оценка на влијанието во рамките на Проектот за рехабилитација на национални и регионални патиштa и Проектот за надградба и развој на патишта, проект финансиран од Светска банка и спроведен преку Јавното претпријатие за Државни патишта.

Прочитајте повеќе...

 

 

Изработка на проекти за градежни работи на Граничните полициски станици

BCPБАР Е.Ц.Е. обезбедува услуги за изработка на проекти за градежни работи, вклучувајќи изработка на предмер пресметка и проценка на трошоците за надградба на физичката и информатичкo - комуникациската технологија (ИКТ) за петнаесет гранични полициски станици и еден регионален Центар за гранични работи.

Прочитајте повеќе...

Прифатен центар за странци и Форензичка лабораторија

BCPБАР Е.Ц.Е. обезбедува услуги за подготовка на инженерски услуги и тендерска документација за изведба на градежни работи на Прифатниот центар за странци и судска лабораторија, заедно со водечки партнер во Конзорциумот Социјација Società Italiana di Monitoraggio S.p.A.

Прочитајте повеќе...