Вие сте тука:Home > Новости > Имплементација на пречистелна станица за отпадни води во Куманово

Имплементација на пречистелна станица за отпадни води во Куманово

BPSБАР Е.Ц.Е. потпиша договор за консултантски услуги со ЕБОР како Администратор на грант средства обезбедени од Владата на Швајцарија во рамките на Швајцарскиот MEAP Грант Фонд за помош во имплементацијата за пречистителна станица за отпадни води во Куманово. БАР Е.Ц.Е. ќе ги обезбеди консултантските услуги за успешна имплементација на проектот со приближно траење од 6 месеци, или до крајот на Септмври, 2011.Овој проект е подржан Швајцарската Државниот секретаријат за економски работи ("SECO") за изградба на пречистителна станица за отпадни води ("WWTP") и главен колектор со помош на грант од CHF·16,300,000.00. Главните цели на овој проекта се да обезбеди поддршка во управувањето со објектот на ПСОВ во Куманово, вклучувајќи и ревизија на оперативната ефикасност и анализа на дефекти и замена на опрема, да се имплементираат законите за јавни набавки за набавка на дополнителни добра што се финансирани од страна на SECO и да се обезбеди поддршка на Водовод Куманово за време процесот на набавки и договорниот процес. Консултантот ќе ги обезбеди следните услуги:

  • Подршка во управувањето со објектот на ПСОВ
    • Општ преглед на евиденцијата за оперативната ефикасност на ПСОВ
    • Анализа за дефектите замена на опремата
    • Препорака за потрошни материјали достапни на пазарот
    • Рационализација на избраните процеси
  • Асистенција во набавка на дополнителни работи