Вие сте тука:Home > Новости > Физибилити студија и Елаборат за ОВЖС за пречистителна станица за површински и атмосферски отпадни води во ТИТАН – Цементарница УСЈЕ

Физибилити студија и Елаборат за ОВЖС за пречистителна станица за површински и атмосферски отпадни води во ТИТАН – Цементарница УСЈЕ

TitanБАР Е.Ц.Е. изработи Физибилити студија и Елаборат за ОВЖС за пречистителна станица за површински и атмосферски отпадни води во ТИТАН – Цементарница УСЈЕ, Скопје.

 Главни карактеристики на овој проект се:

  • Проценка на моменталната ситуација, локација, климатски услови и активности во фабриката при кои се генерираат индустриски отпадни води;
  • Одредување на квалитетот и квантитетот на отпадните води за проектниот интервал;
  • Проектирање на неколку концепт технологии за пречистување, со евалуација и одбирање на најпогодната технологија;

Изработка на Елаборат за оценка на влијанијата врз животната средина које предаден и одобрен од страна на Министерство за екологија и просторно планирање. Параметрите за квалитетот на ефлуентот се според ЕУ Директивата за урбани отпадни води 91/271/EEC. Проектот е финансиран од ТИТАН – Цементарница УСЈЕ, Скопје , Македонија.

Titan